Cheats-nav

Warriors Orochi 3 Cheats

Category – PS3 Cheats

PS3 Cheats Title – Warriors Orochi 3

Unlockable Gaiden Stages:
Unlock the following stages by performing the corresponding tasks:

STAGE – HOW TO UNLOCK
Battle of Guang Zhong – Increase the bond between Sima Yi and Masamune Date.
Battle of Jian Ge – Increase the bond between Mori Monotari and Jia Xu.
Battle of Jie Ting – Increase the bond between Xing Cai and Maeda Keiji.
Battle of Komaki Nagakute – Increase the bond between Zhuge Liang, Huang Zhong and Hattori Hanzo.
Battle of Liang Zhou – Increase the bond between Liu-Chan and Guan Suo.
Battle of Mikatagahara – Increase the bond between Lian Shi, Lu Meng and Masanori Fukushima.
Battle of Nan Zhong – Increase the bond between Zhu Rong, Meng Huo and Zhang He.
Battle of Tao shui – Increase the bond between Lian Shi, Ishikawa Goemon and Hashiba Hideyoshi.
Battle of Xing Shi – Increase the bond between Tachibana Ginchiyo, Xiao Qiao, Sun Shang Xiang.
Tedorigawa Kikousen – Increase the bond between Zuo Ci, Benkei and Xu Huang.

Unlockable Rare Items:
Unlock the following items by performing the corresponding tasks:

ITEM – HOW TO UNLOCK
Art of Explosives – In Chapter 2 – In Battle of Luoyang, Dong Zhuo, get 1,000 K.O.s.
Art of Medicine – In Chapter 2 – In Battle of Sekigahara, Mori Ranmaru, get 1,000 K.O.s.
Art of War – In Chapter 3 – In Battle of Shizugatake, Zhen Ji, Lu Bu or Inahime, get 1,500 K.O.s.
Balancing Kimono – In Chapter 2 – In Battle of Anegawa, Huang Zhong or Guo Huai, get 2,000 K.O.s.
Bear Saddle – In Chapter 3 – In Battle of Yamazaki, Zhang He, get 1,000 K.O.s.
Datto Kyahan – In Chapter 3 – In Battle of Yohei Seki, Na Zha or Diao Chan, get 1,000 K.O.s.
Elephant Saddle – In Chapter 3 – In Battle of Hu Lao Gate, Achilles, get 1,500 K.O.s.
Heavenly Robe – In Chapter 1 – In Battle of Shou Chun, Zhang Liao, get 1,000 K.O.s.
Ironclad Tekko – In Chapter 1 – In Battle of Nagashino, Zhou Tai, get 1,000 K.O.s.
Kattan magatama – In Chapter 1 – In Battle of Dong Kou, Sun Wukong, get 1,500 K.O.s.
Kongo Tekko – In Chapter 2 – In Battle of Kyushu, Sun Shang Xiang, get 1,500 K.O.s.
Matsukaze Saddle – In Chapter 3 – In Battle of Honnoji, Ayane, get 1,500 K.O.s.
Musou Armor – In Chapter 1 – In Battle of Odawara Castle, Wang Yuanji, get 1,500 K.O.s.
Musou Kote – In Chapter 2 – In Battle of Xuchang, Sanzo Hoshi, get 1,000 K.O.s.
Red Hare Saddle – In Chapter 3 – In Battle of Fancheng, Xu Huang, Wang Yi or Jeanne d’Arc, get 1,500 K.O.s.
Seven Star Band – In Chapter 3 – In Battle of Nagasaka, Xiao Qiao, Ryu Hayabusa or Bao Sanniang, get 1,000 K.O.s.
Shadow Armor – In Chapter 1 – In Battle of Ueda Castle, Nobunaga Oda, get 1,500 K.O.s.
String of beads – In Chapter 1 – In Battle of Yi Ling, Da Ji or Keiji Maeda, get 2,000 K.O.s.
Tough Armor – In Chapter 3 – In Battle of Tong Gate, Mori Motonari, get 1,000 K.O.s.
Vampire Kote – In Chapter 2 – In Battle of Mount Ding Jun, Nohime, get 1,500 K.O.s.
Yasha Mask – In Chapter 2 – In Battle of Nan Zhong, Xiahou Ba, get 1,500 K.O.s.
Yata Mirror – In Chapter 2 – In Battle of Hasedo, Kunoichi, get 2,000 K.O.s.

Unlockable Characters:
Unlock the following characters by performing the corresponding tasks:

Jin
CHARACTER – HOW TO UNLOCK
Deng Ai – Complete Chapter 1, “Battle of Dong Kou”.
Guo Huai – Complete Chapter 1, “Battle of Nagashino”.
Sima Shi – Complete Chapter 3, “Battle of Tong Gate”.
Sima Yi – Complete Chapter 3, “Battle of Hu Lao Gate”.
Sima Zhao – Starting Character.
Wang Yuanji – Complete Chapter 1, “Battle of Ueda Castle”.
Xiahou Ba – Complete Chapter 2, “Battle of Mount Ding Jun”.
Zhong Hui – Complete Chapter 4, “Battle of Luoyang”.
Zhuge Dan – Complete Chapter 1, “Battle of Ueda Castle”.

Shu
CHARACTER – HOW TO UNLOCK
Bao Sanniang – Complete Chapter 2, “Battle of Kyushu”.
Guan Ping – Complete Chapter 3, “Battle of Jie Ting”.
Guan Suo – Complete Chapter 1, “Battle of Ushizuyama”.
Guan Yu – Complete Chapter 2, “Battle of Mount Ding Jun”.
Huang Zhong – Complete Chapter 1, “Battle of Yi Ling Post-modification”.
Jiang Wei – Complete Chapter 2, “Battle of Xuchang Post-modification”.
Liu Bei – Complete Chapter 3, “Battle of Chengdu”.
Liu-Chan – Complete Chapter 2, “Battle of Hasedo”.
Ma Chao – Starting Character.
Ma Dai – Complete Chapter 1, “Battle of Yi Ling”.
Pang Tong – Complete Chapter 4, “Battle of Komaki Nagakute”.
Wei Yan – Complete Chapter 2, “Battle of Nan Zhong”.
Xing Cai – Complete Chapter 2, “Battle of Xuchang”.
Yue Ying – Complete Chapter 2, “Tedorigawa Kikousen”.
Zhang Fei – Complete Chapter 3, “Battle of Yohei Seki”.
Zhao Yun – Complete Chapter 3, “Battle of Yohei Seki”.
Zhuge Liang – Complete Chapter 3, “Battle of Chengdu”.

Wei
CHARACTER – HOW TO UNLOCK
Cai Wenji – Complete Chapter 2, “Battle of Anegawa”.
Cao Cao – Complete Chapter 3, “Battle of Fancheng”.
Cao Pi – Complete Chapter 3, “Battle of Hu Lao Gate”.
Cao Ren – Complete Chapter 2, “Battle of Mount Ding Jun”.
Dian Wei – Complete Chapter 3, “Battle of Nagasaka Post-modification”.
Guo Jia – Complete Chapter 3, “Battle of Fancheng Post-modification”.
Jia Xu – Complete Chapter 1, “Battle of Dong Kou”.
Pang De – Complete Chapter 1, “Battle of Yi Ling”.
Wang Yi – Complete Chapter 4, “Battle of Nagashino”.
Xiahou Dun – Complete Chapter 3, “Battle of Fancheng”.
Xiahou Yuan – Complete Chapter 1, “Battle of Nan-Jun”.
Xu Chu – Complete Chapter 3, “Battle of Tong Gate”.
Xu Huang – Complete Chapter 1, “Battle of Dong Kou”.
Zhang He – Complete Chapter 2, “Battle of Xuchang”.
Zhang Liao – Complete Chapter 1, “Battle of Ueda Castle”.
Zhen Ji – Complete Chapter 3, “Battle of Hu Lao Gate”.

Wu
CHARACTER – HOW TO UNLOCK
Da Qiao – Complete Chapter 3, “Battle of Nagasaka”.
Ding Feng – Complete Chapter 1, “Battle of Odawara Castle”.
Gan Ning – Complete Chapter 2, “Battle of Mikatagahara”.
Huang Gai – Complete Chapter 1, “Battle of Dong Kou”.
Lian Shi – Complete Chapter 1, “Battle of Nagashino Post-modification”.
Ling Tong – Complete Chapter 2, “Battle of Tao shui”.
Lu Meng – Complete Chapter 2, “Battle of Zhang gu tang Post-modification”.
Lu Xun – Complete Chapter 4, “Battle of Hefei”.
Sun Ce – Complete Chapter 3, “Battle of Nagasaka”.
Sun Jian – Complete Chapter 3, “Battle of Honnoji”.
Sun Quan – Complete Chapter 2, “Battle of Mount Ding Jun”.
Sun Shang Xiang – Complete Chapter 1, “Battle of Odawara Castle”.
Taishi Ci – Complete Chapter 1, “Battle of Ueda Castle”.
Xiao Qiao – Complete Chapter 1, “Battle of Odawara Castle”.
Zhou Tai – Complete Chapter 1, “Battle of Nagashino”.
Zhou Yu – Complete Chapter 3, “Battle of Nagasaka”.

Samurai 1

CHARACTER – HOW TO UNLOCK
Akechi Mitsuhide – Complete Chapter 3, “Battle of Honnoji Post-modification”.
Date Masamune – Complete Chapter 2, “Battle of Luoyang”.
Hattori Hanzo – Complete Chapter 3, “Battle of Yohei Seki”.
Kunoichi – Complete Chapter 1, “Battle of Yi Ling”.
Maeda Keiji – Complete Chapter 2, “Battle of Luoyang”.
Mori Ranmaru – Complete Chapter 1, “Battle of Nagashino”.
Nohime – Complete Chapter 3, “Battle of Honnoji”.
Oda Nobunaga – Complete Chapter 3, “Battle of Honnoji”.
Oichi – Complete Chapter 2, “Battle of Xuchang”.
Okuni – Complete Chapter 3, “Battle of Luo Cheng”.
Saika Magoichi – Complete Chapter 2, “Battle of Mount Ding Jun Post-modification”.
Sanada Yukimura – Complete Chapter 1, “Battle of Nagashino”.
Takeda Shingen – Complete Chapter 3, “Battle of Osaka Castle”.
Toyotomi Hideyoshi – Complete Chapter 1, “Battle of Nagashino”.
Uesugi Kenshin – Complete Chapter 3, “Battle of Osaka Castle”.

Samurai 2
CHARACTER – HOW TO UNLOCK
Asai Nagamasa – Complete Chapter 2, “Battle of Hasedo”.
Chosokabe Motochika – Complete Chapter 2, “Battle of Liang Zhou”.
Fuma Kotaro – Complete Chapter 3, “Shou chun Koryaku-sen”.
Honda Tadakatsu – Complete Chapter 3, “Battle of Yohei Seki”.
Ieyasu Tokugawa – Complete Chapter 3, “Battle of Chengdu”.
Imagawa Yoshimoto – Complete Chapter 2, “Battle of Liang Zhou”.
Inahime – Complete Chapter 3, “Battle of Yi Ling”.
Ishida Mitsunari – Complete Chapter 3, “Battle of Tong Gate”.
Maeda Toshiie – Complete Chapter 2, “Battle of Anegawa”.
Naoe Kanetsugu – Complete Chapter 2, “Battle of Anegawa”.
Nene – Complete Chapter 2, “Battle of Xuchang”.
Sakon Shima – Complete Chapter 1, “Battle of Ueda Castle”.
Tachibana Ginchiyo – Complete Chapter 1, “Battle of Dong Kou”.
Yoshihiro Shimazu – Complete Chapter 1, “Battle of Odawara Castle”.

Samurai 3
CHARACTER – HOW TO UNLOCK
Aya-Gozen – Complete Chapter 3, “Battle of Shizugatake”.
Hojo Ujiyasu – Complete Chapter 3, “Battle of Nagasaka”.
Hosokawa Gracia – Complete Chapter 3, “Battle of Guang Zhong”.
Ishikawa Goemon – Complete Chapter 2, “Battle of Kyushu”.
Kaihime – Complete Chapter 1, “Battle of Odawara Castle”.
Kato Kiyomasa – Complete Chapter 2, “Battle of Hasedo”.
Kuroda Kanbei – Complete Chapter 1, “Battle of Dong Kou”.
Masanori Fukushima – Complete Chapter 1, “Battle of Shou Chun”.
Miyamoto Musashi – Complete Chapter 1, “Battle of Odawara Castle Post-modification”.
Mori Motonari – Complete Chapter 2, “Battle of Sekigahara”.
Sasaki Kojiro – Complete Chapter 2, “Battle of Nan Zhong”.
Shibata Katsuie – Complete Chapter 2, “Battle of Xuchang”.
Tachibana Muneshige – Complete Chapter 2, “Battle of Xing Shi”.
Takenaka Hanbei – Starting Character.

Others 1
CHARACTER – HOW TO UNLOCK
Da Ji – Complete Chapter 2, “Battle of Sekigahara”.
Diao Chan – Complete Chapter 3, “Battle of Tong Gate Post-modification”.
Dong Zhuo – Complete Chapter 3, “Battle of Chengdu”.
Fu Xi – Complete Chapter 3, “Battle of Honnoji”.
Lu Bu – Complete Chapter 3, “Battle of Osaka Castle” Play as Diao Chan and meet him before he loses the battle.
Meng Huo – Complete Chapter 2, “Battle of Nan Zhong”.
Minamoto no Yoshitsune – Complete Chapter 1, “Battle of Shou Chun”.
Nu Wa – Complete Chapter 3, “Battle of Fancheng”.
Orochi – Complete story mode with TRUE ending.
Sun Wukong – Complete story mode with TRUE ending.
Taigong Wang – Complete Chapter 1, “Battle of Shou Chun”.
Taira no Kiyomori – Complete story mode with TRUE ending.
Yuan Shao – Complete Chapter 2, “Battle of Jian Ge”.
Zhang Jiao – Complete Chapter 3, “Battle of Guang Zhong”.
Zhu Rong – Complete Chapter 2, “Battle of Nan Zhong”.
Zuo Ci – Complete Chapter 2, “Battle of Anegawa”.

Others 2
CHARACTER – HOW TO UNLOCK
Achilles – Complete Chapter 2, “Battle of Sekigahara”.
Ayane – Complete Chapter 2, “Battle of Hasedo”.
Benkei – Complete Chapter 2, “Battle of Anegawa”.
Dodomeki – Complete story mode with any ending.
Gyuki – Complete story mode with any ending.
Himiko – Complete Chapter 2, “Battle of Sekigahara”.
Jeanne d’Arc – Complete Chapter 2, “Battle of Mount Ding Jun”.
Kaguya – Complete Prologue.
Ne Zha – Complete story mode with TRUE ending.
Nemea – Complete Chapter 2, “Battle of Kyushu”.
Orochi X – Complete story mode with TRUE ending.
Ryu Hayabusa – Complete Chapter 2, “Battle of Anegawa”.
Sanzo Hoshi – Complete Chapter 2, “Battle of Tao Shui”.
Shuten-doji – Complete Chapter 2, “Battle of Xuchang”.
Susanoo – Complete story mode with TRUE ending.

Trophies:

Bronze trophies
A Hidden Smile – Cleared Chapter 2 in Story Mode.
Banner of Victory – Defeated the Hydra.
Blinding Light – Use a True Triple Attack.
Blinding Speed – Clear a scenario in under 5 minutes.
Challenger – Successfully complete a mission.
Changing the Past – Cleared all 10 post-transformation scenarios.
Dance of the Blade – Successfully perform a combo of 1000 or more.
Experienced Controller – Use all mountable weapons.
Firm Bonds – Raise the bonds of one pair of officers to its maximum.
First Design – Clear a battlefield created using Musou Battlefields for the first time.
First Forge – Upgrade a weapon.
First Purchase – Purchase a weapon.
Grand Purchase – Purchase a weapon that costs over 10,000 gems.
Joining Hands – Clear a scenario using either online play or the 2-player mode.
Musou Fighter – Achieve 1000 K.O.s.
Overwhelming Victory – Obtain over 10,000 EXP in a single battle.
Perfect Partner – Raise compatibility of a weapon to maximum.
Reaching Beyond – Purchase a weapon using crystals.
The Flame of Hope – Cleared Chapter 1 in Story Mode.
The Mead of Life – Hold a banquet.
Traversing Time – Returned to the past through Kaguya’s power for the first time.
Unwavering Hope – Cleared Chapter 3 in Story Mode.

Silver trophies
A Kaleidoscope of Time – Unlock all wallpaper.
A Warrior of Wealth – Gathered over 500,000 gems.
Gallery of Heroes – Unlock all officers for play.
In a Broken World – Cleared Story Mode with NORMAL ending.
Land of Peace – Cleared Story Mode with GOOD ending.
Master of Battle – Cleared any stage without taking any damage.
Master of Time – Clear all scenarios.
Mission Master – Completed more than 10 missions in one battle.
Musou Collector – Obtain weapons level 4 for all officers.
Musou Dilettante – Obtain every equippable item.
Musou Warrior – Achieved 3000 K.O.s.
Noble Warrior – Gathered over 100 crystals.
Otherworld Extravagance – Held over 100 banquets.
Shopping Expert – Purchased over 100 weapons.
Slave of Sound – Listen to all the music.
The Dandy Captain – Unlock all costumes.
The Fated Place – Cleared Story Mode with TRUE ending.
Veteran Warrior – Join battle over 100 times with any one officer.

Gold trophies
Musou Millionaire – Gathered over 900,000 gems.
Peak of Performance – Cleared all scenarios on Chaos difficulty.

Platinum trophy
True Musou – Earn all Bronze, Silver, and Gold trophies.

Related Articles

Leave a Reply

Close